Włącz obsługę Java Script w swojej przeglądarce aby strona wyświetlała się poprawnie.
Obowiązki InformacyjneRegulaminTransportInformacje o salonieCzęste pytaniaRatyWspółpracaKontaktLogowanie
Masz pytanie? tel. 606-218-963
TWÓJ KOSZYK:

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży znajdujących się na stronie sklepu internetowego www.ordom.pl i oznacza akceptacje zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.
2. Właścicielem sklepu internetowego www.ordom.pl jest firma „ORDOM" Spółka Jawna z siedzibą 93-113 Łódź, ul. Milionowa 55: NIP:725-11-98-285; REGON:471337246; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Łódź-Śródmieście wydzieł KRS pod numer KRS 0000076147.
3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na terenie całego kraju.
4. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe.
5. Ceny wszystkich towarów prezentowanych na stronie internetowej podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy towarze nie zawiera kosztów przesyłki.
6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez klienta.
7. Prezentacja produktów i ich cen w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy po uzgodnieniu wszystkich jej elementów.
8. Zawartość sklepu jest prezentowana wyłączenie w celu informacyjnym.

ZAMÓWIENIE

Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienie można składać na stronach sklepu internetowego, jak również pocztą elektroniczną na adres e-maila ordom@autograf.pl Składanie zamówienia w sklepie internetowym następuje przez wkładanie wybranego artykułu do wirtualnego koszyka, akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu „zamawiam”. Następnie należy podać swoje dane osobowe oraz wskazać odbiór. O przyjęciu zamówienia klient jest informowany poprzez pocztę e-mail.
Anulowanie lub modyfikacja zamówienia przez klienta jest możliwa do czasu, gdy zamówienia nie zostało potwierdzone. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem internetowym.
Zamówienie mogą składać osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych. Zamawiający są zwani są w dalszej części regulaminu „klientami”.
5. Dla towarów do samodzielnego montażu dostarczane są one w opakowaniach producenta. W przypadku towarów gotowych w zależność od ich przeznaczenia konstrukcji nie posiadają oryginalnego opakowania, jednak są zabezpieczone do transportu. Informacja o tym w jakiej postaci jest dany towar umieszczona jest na stronie internetowej sklepu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez klienta prawdziwych danych i danych kontaktowych. W przypadku modyfikacji lub anulowania lub gdy zajdzie potrzeba uzupełnienia warunków umowy przedstawiciel sklepu skontaktuje się celem wyeliminowania przesłanek i doprowadzenia do prawidłowej realizacji zamówienia.
Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest monet potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep. Termin ten wynosi 2 dni robocze. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia zostanie przekazane w sposób wskazany w tytule ZAMÓWIENIE w punkcie 2.
Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień takich, które nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu. W potwierdzeniu realizacji klient zostanie poinformowany o cenie zakupu, koszcie i sposobie dostawy, terminie realizacji, sposobie płatności oraz o obowiązku wpłaty zaliczki w wysokości 20% wartości zamówienia, którą należy wpłacić na konto bankowe sklepu w ING Bank Śląski nr konta04 1050 1461 1000 0090 9661 0481 Ing Bank Śląski w terminie 7 dni.
Warunkiem realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalenia indywidualne z klientem, bowiem jest to towar wykonany na specjalne zamówienie.
Termin realizacji zamówień oraz sprzedaży jest określony przy każdym meblu lub ustalany indywiduanie z klientem poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.
Termin realizacji w przypadku mebla który nie jest dostępny od ręki z magazynu to termin dostarczenia zamówienia na magazyn Ordom.
Termin dostawy zamówienia do klienta jest ustalany idywidualnie z klientem.
W przypadku zamówienia mebli dostępnych od ręki z naszego magazynu termin realizacji zamówienia tj sprzedaży określa sprzedawca.

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia zgodnie z Art.12 pkt.2 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku, klient zostanie poinformowany.

 

Termin realizacji może ulec zmianie z przyczyn nie zależnych od sprzedawcy, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta sposób:
- odbiór własny z siedziby sklepu tj. 93-113 Łódź ul. Milionowa 55.
-towar dostarczany jest przez sklep do wskazanego przez klienta miejsca przez transport własny sklepu. Sposób dostawy oraz koszt transportu zostaje automatycznie doliczony w momencie składania zamówienia.
Transport nie obejmuje wniesienia towaru poza drzwi wejściowe, wniesienia towaru na piętra oraz ich montażu. . Dostawa obejmuje rozładowanie przesyłki z samochodu i dostarczenie towaru za drzwi wejściowe lokalu na terenie miasta Łodzi .

W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONA-WIRUSZA OD 14.03.2020r TRANSPORT REALIZOWANY JEST DO DRZWI WEJŚCIOWYCH  DOMU LUB MIESZKANIA

. O planowanym terminie dostawy klient jest informowany poprzez e-mail po wpłynięciu środków na konto.
Sprawdzenie towaru pod względem uszkodzeń transportowych, mechanicznych spoczywa na kupującym w momencie odbioru przesyłki. W przypadku stwierdzenia takowych uszkodzeń, należy sporządzić protokół. W przypadku mebli z elementami szklanymi należy sprawdzić elementy szklane pod kątem uszkodzeń mechanicznych.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki popełniane przez klienta w wyborze towaru oraz za nieuzasadniona odmowę odbioru towaru. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi klient.

PŁATNOŚĆ

Klient otrzyma informację o zrealizowaniu zamówienia i zapłaty za towar w formie elektronicznej.
Ceny towarów są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy towarów. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Klient upoważnia sklep do wystawienia dokumentu zakupu /paragon/faktura VAT/ bez konieczności uzyskania podpisu klienta.
Do dostarczonego towaru zawsze jest dołączany dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, jest to oryginał dokumentu. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z ceną sprzedaży obowiązująca w chwili przyjęcia zamówienia.
Płatności można dokonać w następujący sposób:
– przelewem na rachunek bankowy sklepu w ING Bank Śląski nr04 1050 1461 1000 0090 9661 0481 Ing Bank Śląski.po otrzymaniu potwierdzenia o zrealizowaniu zamówienia. W tytule przelewu należy obowiązkowo podać numer zamówienia, którego przelew dotyczy.
– za pobraniem przy odbiorze przesyłki. Dotyczy to towaru dostarczone w granicach miasta Łódź.

REKLAMACJE

Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji zakupionego towaru.
Reklamacja może być złożona pisemne na adres sklepu lub drogą elektroniczną na adres e-mail reklamacje@ordom.pl. Reklamacja powinna zawierać: datę zakupu, , datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji, dane kontaktowe, sposób załatwienia, potwierdzenie zawarcia umowy kupna-sprzedaży.
3. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni.
4. W przypadku umów zawieranych klientem mającymi status konsumenta reklamacje będą rozpatrywane na zasadach niezgodności towaru z umowa lub gwarancji w zależności od wyboru konsumenta w przypadku, gdy do towaru została dołączona gwarancja. W przypadku umów zawartych z klientem niebędącym konsumentami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
5. Uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową lub klienta niebędącego konsumentem z tytułu rękojmi za wady towaru nie ograniczają uprawnień wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta-na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym.
W przypadku zgłoszenia reklamacji sklep poinformuje klienta o zasadach dostarczenia towaru lub o dacie dokonania oględzin celem rozpatrzenia reklamacji.

ZWROTY

1. Klient mający status konsumenta może od umowy sprzedaży odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne pisemne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia:
Dane konsumenta
„ORDOM” Sp. J.
ul. Milionowa 55
93-113 Łódź
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Na podstawie art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku odstępuje od umowy kupna-sprzedaży towaru………………. zawartej w dniu………… i proszę o zwrot kwoty …… (słownie…….) w sposób wskazany……………………………………………
Zwrot nieużywanego towaru nastąpi poprzez……………………………. w terminie…………
W załączeniu przesyłam oryginał dowodu zakupu.
podpis
2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku zakupu towaru o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą., co zostało ujęte w zamówieniu jako towar wykony na specjalne zamówienie.
W razie odstąpienia od umowy konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w stanie niezmienionym (opakowanie,tkanina) nie noszącym znaków użytkowania.
Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru niezwłocznie terminie nie dłuższym niż 14 dni. Sklep internetowy zwróci wpłacone pieniądze niezwłocznie, w terminie 14 dni na wskazane przez klienta konto lub wskazany sposób.Po otrzymaniu mebla.
5. Konsument odstępujący od umowy wzorca towar na własny koszt. Sklep zaleca zwrot towaru w zabezpieczonym opakowaniu.
W przypadku pozostałych klientów nieposiadających statusu Konsumentów, zasady i
terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeku cywilnego.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Adres siedziby firmy jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sklepu internetowego.
2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
3. Klient składając zamówienie oświadcza, że podane dane są danymi zgodnymi ze stanem faktycznym.
4. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez sklep zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Dane te są poufne i nie będą ujawnione osoba trzecim.
5. Klient zgodnie z ustawą z dnia 29.sierpnia 1997 roku, ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawienia oraz usunięcia. Sklep zapewnia każdemu klientowi prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z Art. 32 przytoczonej ustawy.
6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta.
7. W sprawa nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
8. Wszelkie spory wynikłe w związku z umową kupna-sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na zasadach ugody a w przypadku braku
polubownego zakończenia sporu będą rozstrzygane na drodze sądowej.
9. Wszystkie nazwy towarów zamieszczane na stronie sklepu używane są w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując używanie tej strony zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie.
Zaakceptuj i zamknij.